Zespół

    Home / O nas / Zespół

Mgr inż. Bartłomiej Wysocki – Prezes Zarządu

team_bartekSpecjalizuje się w druku 3d metodą selektywnego stapiania laserowego (ang. Selective Laser Melting) implantów z materiałów proszkowych. Zajmuje się przygotowaniem modeli CAD implantów do wytwarzania na drukarkach 3d w oprogramowaniu Magics Materialise oraz na podstawie danych z tomografii komputerowych. W swojej rozprawie doktorskiej opisuje techniki wytwarzania implantów metalicznych metodą druku 3d, optymalizację parametrów procesu wytwarzania litych i porowatych implantów tytanowych oraz ich szczegółową charakterystykę materiałową i mechaniczną.
Dodatkowym aspektem badawczym poruszanym w jego pracach jest wpływ parametrów procesu wytwarzania implantów oraz obróbek chemicznych na odpowiedź komórkową in-vitro. Ponadto poprawia biokompatybilność implantów poprzez pokrywanie ich warstwami fosforanów-wapnia (Ca-P).
Szczególnie interesuje się procesami elektroosadzania ceramik biokompatybilnych (hydroksyapatyt) na powierzchniach metalicznych z udziałem nanocząstek węglowych (nanorurek węglowych – CNTs i tlenku grafenu – GO). W pracy badawczej wykorzystuje do charakteryzacji wytworzonych materiałów techniki SEM (Scanning Electron Microscopy), TEM (Transmission Electron Microscopy), FIB (Focused Ion Beam), EDX (Energy-dispersive X-ray spectroscopy), XRD (X-Ray Diffraction). Jest twórcą 4 zgłoszeń patentowych dotyczących poprawy technologii druku 3d w złożu proszku oraz wytwarzania pokryć na rusztowaniach pod hodowlę tkankową.
Były działacz Rady Doktorantów Politechniki Warszawskiej, a w wolnych chwilach zapalony rowerzysta.

Kontakt:
wysocki.bartlomiej@gmail.com
bartlomiej.wysocki@materialscare.eu
LinkedIn: Zobacz profil Bartlomieja Wysockiego


Mgr inż. Karol Szlązak

team_karolAbsolwent Politechniki Warszawskiej Wydziału Inżynierii Materiałowej. Uczelnia pozwoliła mu uzyskać stopień magistra inżyniera oraz nabyć wiele technicznych umiejętności, które poszerza na studiach doktoranckich. Główną tematyka, którą jest zainteresowany, to rentgenowska mikrotomografia komputerowa. Potrafi zarówno przeprowadzić obrazowanie jak i analizować dane z tomografów firmy Zeiss oraz Bruker. Urządzenia te pozwalają na analizę wielu materiałów tj. polimerów, ceramiki, metai i ich stopów oraz kompozytów. Z każdej z wymienionych grup materiałów można wytworzyć biomateriały do zastosowań medycznych. Przykładem mogą być rusztowania kostne, które mają za zadanie zrekonstruować ubytki tkanki kostnej.
Zdobycie dodatkowej wiedzy w analizie obrazu umożliwiły mu programy COST (Eureopean Cooperation in Science and Technology), który odbył na Uniwersytecie Technicznym w Wiedniu. Wykorzystanie programów AutoCAD, MatLab, SolidWorks, ImageJ, Abaqus, Ansys, które wykorzystuje do obróbki danych, to dla niego codzienność w pracy doktoranta.

Kontakt:
karolszlazak@wp.pl
karol.szlazak@materialscare.eu


Dr Ida Dulińska-Molak

team_idaAbsolwentka kierunku Fizyka Medyczna na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Doktor nauk technicznych na Wydziale Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej. Od początku działalności naukowej ściśle związana z zagadnieniami biomedycznymi. Doktorat z zakresu syntezy poliuretanów oraz wytwarzania kompozytowych rusztowań do zastosowania w inżynierii tkankowej kości. Ponadto posiada duże doświadczenie w badaniach mechaniki komórki za pomocą spektroskopii sił (pobyt w Instytucie Fizyki im. Henryka Niewodniczańskiego w Krakowie).
Od kilku lat współpracuje z przemysłem kosmetycznym w zakresie opracowywania alternatywnych do testów na zwierzętach metod badań substancji kosmetycznych oraz opracowywanie metod badawczych kompatybilności substancji kosmetycznych z opakowaniami (srebrny medal na 12.Międzynarodowej Wystawie Wynalazków ARCA w Zagrzebiu). Doświadczenie zagraniczne zdobyła podczas staży w Tissue Regeneration Materials Unit, National Institute for Materials Science (NIMS) w Tsukubie w Japonii.
Dodatkowym atutem są ukończone studia podyplomowe w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Krakowie na kierunku Jakość i Ochrona Środowiska oraz uzyskanie międzynarodowego certyfikatu audytora wewnętrznego wydanego przez Dekra Certification w zakresie: ISO 9001.
W wolnych chwilach instruktorka nowoczesnych form gimnastyki – fitness.

Kontakt:
ida.dulinska@gmail.com
ida.dulinska.molak@materialscare.eu


Stażyści


mgr inż. Agnieszka Chmielewska

Absolwentka wydziału Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej, obecnie doktorantka na tym samym wydziale. Od początku swojej pracy naukowej zajmuje się wysokotemperaturowymi stopami na bazie niklu wykorzystywanymi m.in. w aplikacjach lotniczych. Bierze udział w realizowanym przez Politechnikę Warszawską programie Interdyscyplinarnego Kształcenia Doktorantów w zakresie Technologii Rakietowych. Ukończyła studia podyplomowe z nowoczesnych metod projektowania z zastosowaniem zaawansowanych technik CAD/CAM/CAE na wydziale MEiL Politechniki Warszawskiej. W ramach stażu w firmie MaterialsCare zajmuje się głównie opracowaniem parametrów drukowania nadstopów niklu, a także przygotowaniem zgładów metalograficznych oraz analizą mikrostruktury stopów tytanu i niklu metodami mikroskopii świetlnej oraz Skaningowej Mikroskopii Elektronowej.
Poza pracą naukową jest zapalonym sportowcem, wielokrotną Mistrzynią Polski w Kickboxingu, prowadzi zajęcia fitness połączone ze sztukami walki. Interesuje się motoryzacją i jazdą ATV po bezdrożach.

Kontakt:
achmielewska00@gmail.com


mgr inż. Tomasz Majda

Absolwent Politechniki Warszawskiej Wydziału Inżynierii Materiałowej. Zajmuje się modelowaniem w programach CAD, a także projektowaniem i optymalizacją struktur podporowych w programie Magics Materialise. Biegle posługuje się takimi programami jak Solidworks, Inventor, Fusion 360 czy Meshmixer. W ramach programu ATHENS na uniwersytecie KU Leuven poszerzył swoją wiedzę w zakresie fizyki eksplozji oraz bezpieczeństwa podczas użytkowania proszków metali.

Kontakt:
majdat92@gmail.com


mgr inż. Justyna Zygmuntowicz

team_justynaAbsolwentka dwóch kierunków Politechniki Warszawskiej (Inżynierii Chemicznej i Procesowej oraz Inżynierii Materiałowej). Obecnie doktorantka na Wydziale Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej. W swojej rozprawie doktorskiej bada możliwości wytwarzania nowych kompozytów ceramika-metal z gradientem stężenia fazy metalicznej. W trakcie stażu zajmuje się między innymi obserwacjami architektury polimerowych implantów biodegradowalnych oraz metalicznych implantów tytanowych metodą skaningowej mikroskopii elektronowej, a także analizą stereologiczną mikrostruktury implantów metalicznych.

Kontakt:
zygmuntowicz.j@gmail.com


inż. Agata Supeł

team_agataStudentka Wydziału Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej. W ramach badań do pracy inżynierskiej zajmowała się poprawą bioaktywności drukowanych implantów tytanowych poprzez wytwarzanie warstw fosforanowo-wapniowych metodą elektroosadzania. W 2015 roku odbyła dwumiesięczny staż w National Institute for Materials Science w Tsukubie (Japonia). Jednym z zadań realizowanych w ramach stażu w firmie MaterialsCare jest opracowywanie obróbek poprocesowych oraz badanie bioaktywności in-vitro implantów drukowanych różnymi technikami.

Kontakt:
agatasupel1@gmail.com
agata.supel@materialscare.eu


inż. Łukasz Żrodowski

team_albertW ramach stażu w firmie MaterialsCare zajmuję się wytwarzaniem silnie nierównowagowych materiałów takich jak szkła metaliczne. W badaniach do pracy inżynierskiej badał wpływ strategii skanowania lasera na zawartość fazy amorficznej w przetapianym słaboszklącym się proszku Fe-Si-B-Cr-C. Badania ujawniły, że odpowiedni proces powinien składać się z dwóch skanowań. Pierwsze skanowanie służy do zagęszczenia materiału, a drugie wykonane z impulsową strategią służy do amorfizacji materiału. Strategia ta została zgłoszona do w Urzędu Patentowego w 2016, a prezentacja jej dotycząca uzyskała 1 miejsce na konferencji Direct Digital Manufacturing Conference 2016 w Berlinie. Swoje badania zamierza kontynuować na szkłach metalicznych, które swoje zastosowanie mogą znaleźć w medycynie.
Student Wydziału Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej. Prezes koła naukowego WAKANS.

Kontakt:
albert.galt@gmail.com


Maciej Krasowski

team_maciekStudent Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej. W 2015 uzyskał stypendium finansowane przez Centrum Wymiany Międzynarodowej Politechniki Warszawskiej, w ramach którego studiował na Nanyang Technological University w Singapurze. Jest również finalistą konkursu technologiczno-biznesowego Microsoft Imagine Cup 2015. Jednym ze zrealizowanych zadań podczas stażu w MaterialsCare jest poprawianie wytrzymałości implantów polimerowych z poziomu kodów NC (ang. numerical control) na drukarce typu bioscaffolder. Zajmuje się również analizą wytrzymałościową mocowania implantów kości twarzy.

Kontakt:
maciek.krasowski@gmail.com


Nina Kraszewska

team_ninaStudentka Biotechnologii Medycznej na wydziale Nauk Biomedycznych i Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. W swojej pracy licencjackiej zajmowała się badaniem przeciwnowotworowego działania metforminy. W ramach stażu w firmie MaterialsCare zajmuję się prowadzeniem badań komórkowych na nowych materiałach implantacyjnych posiadających różne właściwości powierzchniowe.

Kontakt:
nina.kraszewska1@gmail.com


Maciej Szustecki

team_szusteckiStudent Wydziału Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej, który podczas stażu w firmie MaterialsCare zajmuje się opracowywaniem parametrów procesu selektywnego stapiania laserowego intermetali i stopów żarowytrzymałych głównie z przeznaczeniem pracy w lotnictwie.

Kontakt:
maciej.szustecki@gmail.com